Dzisiaj jest: 16 Wrzesień 2019    |    Imieniny obchodzą: Edyta, Kamil, Korneliusz
en fr de pl pt ru es

Poniżej zamieszczamy obowiązujacy Statut Sołectwo Ostrowo przyjęty uchwałą  Nr XXIX/212/2005 Rady Miejskiej w Strzelniez dnia 27 kwietnia 2005 r.

 Statut Sołectwa Ostrowo

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1.1.   Ogół mieszkańców sołectwa stanowi samorząd mieszkańców wsi.

2.      Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi Sołectwo Ostrowo.

3.      W skład sołectwa wchodzą Ostrowo, Jaworowo, Przedbórz.

4.      Sołectwo Ostrowo jest jednostką pomocniczą Gminy Strzelno.

 

§ 2.   Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Ostrowo.

 

§ 3.1.   Podstawowym zadaniem sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań gminy.

2.      Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy przez swoje organy, to jest zebranie wiejskie i sołtysa wspomaganego przez radę.

3.      Do zakresu działań sołectwa należyw szczególności:

1)   inicjowanie działań organów gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań własnych gminy;

2)   opiniowanie przedstawionych sołectwu zagadnień dotyczących:

a)   studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b)   programów gospodarczych,

c)   ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie sołectwa,

d)   sieci przedszkoli i szkół podstawowych,

e)   sieci dróg i placów gminnych, oświetlenia ulic, przejść dla pieszych oraz rozmieszczenia przystanków transportu zbiorowego na terenie sołectwa;

3)   podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie zarządzania i korzystania z mienia komunalnego przekazanego sołectwu oraz rozporządzania dochodami z tego źródła.

 

Rozdział II

Zebranie wiejskie

 

§ 4.1.   Organem stanowiącym (uchwałodawczym) sołectwa jest zebranie wiejskie zwane dalej „zebraniem” obejmujące mieszkańców sołectwa mających stałe zamieszkanie na jego terenie oraz czynne prawo wyborcze do rady miejskiej, zwanych dalej „uprawnionymi”.

2.      Zebranie jest zwoływane przez:

1)   sołtysa;

2)   upoważnionego członka rady sołeckiej, w razie uzasadnionej niemożności pełnienia swych obowiązków przez sołtysa;

3)   organ samorządu gminnego z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek złożony przez co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania na zebraniu.

3.      Upoważnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 dokonuje sołtys na piśmie określając czas zwołania oraz temat zebrania.

§ 5.1.   Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/10 uprawnionych.

2.      W przypadku nieważności zebrania z przyczyn, o których mowa w ust. 1 po półgodzinie następuje powtórzenie zebrania. Powtórzone zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§ 6.1.   Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku.

2.      Termin i miejsce zebrania zwołujący podaje do publicznej wiadomości na 7 dni przed zebraniem
w miejscach ogólnodostępnych na terenie sołectwa.

§ 7.   Do kompetencji zebrania należy:

1)   zajmowanie stanowiska, wyrażanie opinii występowanie z wnioskami w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców;

2)   wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej;

3)   podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania mieniem komunalnym oddanym sołectwu w zarząd
i do korzystania;

4)   uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego;

5)   rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy sołtysa i rady sołeckiej;

6)   dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej;

7)   opiniowanie w sprawach określonych w § 3 ust. 3 pkt 2;

8)   ustalanie dla sołtysa i rady sołeckiej zadań do realizacji między zebraniami.

§ 8.1.   Zebranie realizuje swoje zadania w formie uchwał, przy spełnieniu wymogów ważności zebrania. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2.      Uchwały zebrania powinny zawierać:

1)   tytuł, datę oraz numer;

2)   zwięzłą treść;

3)   określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały;

4)   podpis osoby przewodniczącej zebraniu i sekretarza zebrania (protokolanta);

5)   ewentualnie inne niezbędne elementy.

3.      Uchwały zebrania numeruje się od początku roku w kolejności ich podjęcia cyframi arabskimi łamanymi przez rok ich podjęcia. Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego.

4.      Kopię każdej uchwały przekazuje się Burmistrzowi Strzelna w terminie siedmiu dni od jej podjęcia.

§ 9.1.   Uchwały zebrania wykonuje sołtys przy pomocy rady sołeckiej.

2.      O sposobie załatwienia spraw sołtys informuje mieszkańców na zebraniu lub w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie sołectwa.

3.      Sołtys prowadzi zbiór uchwał zebrania.

§ 10.1.             Zebranie prowadzi sołtys lub upoważniony członek rady sołeckiej chyba, że zebranie wybierze do tego innego uprawnionego.

2.      Osoby biorące udział w zebraniu podpisują listę obecności z tym, że mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania na zebraniu podpisują listę oddzielną. Lista obecności mieszkańców uprawnionych do głosowania powinna zawierać datę i miejsce zebrania, liczby porządkowe, imiona i nazwiska osób, miejsce zamieszkania, i podpis, a lista obecności innych osób liczby porządkowe,    imiona i nazwiska oraz określenie ich stanowiska lub funkcji. Listy obecności stanowią załączniki do protokołów zebrań.

§ 11.1.             W głosowaniu biorą udział jedynie uprawnieni mieszkańcy sołectwa.

2.      Wyniki głosowania ogłasza prowadzący zebranie.

§ 12.                W zebraniu mogą brać udział członkowie rady miejskiej i burmistrz lub osoby przez niego upoważnione dla referowania spraw i udzielania wyjaśnień, przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad oraz inne osoby bez prawa do głosowania chyba, że są uprawnionymi do głosowania mieszkańcami sołectwa.

§ 13.1.             Z każdego ważnego zebrania sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1)   datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie zebranie się odbywa;

2)   liczbę mieszkańców uprawnionych do głosowania, biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza zebrania, ewentualnie wybór przewodniczącego zebrania;

3)   zatwierdzony porządek obrad;

4)   sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania;

5)   przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych wniosków;

6)   podjęte uchwały (numer);

7)   podpis przewodniczącego i sekretarza zebrania.

2.      Protokoły numeruje się w kolejności odbywanych zebrań od początku roku cyframi arabskimi łamanymi przez rok ich odbycia. Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego.

3.      Sołtys prowadzi zbiór protokołów. Jeżeli zebranie prowadzi inna osoba niż sołtys, przekazuje ona niezwłocznie podpisany protokół sołtysowi.

§ 14.1.             Kopie protokołów w terminie 7 dni od odbycia zebrania przekazuje się Burmistrzowi Strzelna.

2.      Każdy mieszkaniec sołectwa ma prawo wglądu do protokołów, robienia z nich notatek oraz wyciągów.

 

Rozdział III

Sołtys i rada sołecka

 

§ 15.1.             Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

2.      Rada sołecka wspomaga sołtysa w realizacji jego zadań.

3.      Rada sołecka działa pod przewodnictwem sołtysa, który jest przewodniczącego rady sołeckiej.

4.      Sołtysem i członkiem rady sołeckiej może być wybrany uprawniony mieszkaniec sołectwa.

5.      Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.

6.      Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje obowiązki do dnia wyboru nowego sołtysa i nowej rady sołeckiej.

§ 16.                Rada sołecka składa się z 5 osób.

§ 17.1.             Do obowiązków i kompetencji sołtysa należy w szczególności:

1)   organizowanie i inicjowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;

2)   propagowanie działalności kulturalnej, sportowej;

3)   organizowanie działalności charytatywnej i pomocy dla najuboższych mieszkańców sołectwa;

4)   kreowanie dobrego wizerunku wsi;

5)   zwoływanie zebrań i przewodniczenie ich obradom;

6)   reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

7)   wykonywanie uchwał zebrania;

8)   opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności, potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa.

2.      Wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów,
m.in. w zakresie obronności i ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków.

3.      Na wnioski wpływające od sołtysa w sprawach sołectwa burmistrz odpowiada w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku. Jeżeli wniosek skierowany jest do Rady Miejskiej, Rada zajmuje stanowisko, wyraża opinię na jednej z dwóch najbliższych sesji i informuje o tym sołtysa.

§ 18.                Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1)   współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;

2)   zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach sołectwa i przekazywanie ich sołtysowi;

3)   inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców;

4)   wyrażanie opinii w sprawach sołectwa - między zebraniami - w granicach upoważnienia udzielonego przez zebranie;

5)   kształtowanie zasad współżycia społecznego.

§ 19.1.             Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem i mogą być odwołani przez zebranie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrań lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2.      Z wnioskiem o odwołanie może zwrócić się do zebrania również Burmistrz Strzelna.

3.      Uchwała o odwołaniu z zajmowanej funkcji podejmowana jest w głosowaniu tajnym i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów mieszkańców biorących udział
w głosowaniu. Do zwołania zebrania i ważności zebrania § 4, ust. 2 i § 5 stosuje się odpowiednio.

4.      Głosowanie bezwzględną większością głosów ma miejsce wówczas, gdy za wnioskiem oddana została liczba głosów, co najmniej o jeden większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów („przeciw”
i „wstrzymujących się”).

5.      O terminie, czasie i miejscu zebrania zawiadamia się zainteresowanych. Mogą oni przedstawić swoje stanowisko dotyczące stawianych im zarzutów.

 

§ 20.                W przypadku odwołania, ustąpienia lub wygaśnięcia mandatu sołtysa lub wszystkich bądź poszczególnych członków rady sołeckiej w trakcie kadencji - rada miejska w terminie do 60 dni zarządza wybory uzupełniające, chyba że do końca kadencji zostało mniej niż 180 dni od daty odwołania, ustąpienia lub wygaśnięcia mandatu.

 

Rozdział IV

Mienie komunalne i gospodarka finansowa

 

§ 21.1.             Rada Miejska może na wniosek zebrania przekazywać sołectwu mienie komunalne gminy w zarząd i do korzystania.

2.      Przekazanie mienia następuje protokolarnie po podjęciu przez Radę Miejską uchwały o przekazaniu.

3.      Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. Zakres uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa ustala się w ramach budżetu gminy uchwalonego przez Radę Miejską w Strzelnie z tym, że w budżecie gminy corocznie zapewnia się dla sołectwa kwotę nie mniejszą niż 2.500 PLN.

4.      Uprawnienia zebrania wiejskiego w zakresie zarządu powierzonym mieniem dotyczy zakresu zwykłego zarządu, a w szczególności:

1)   załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy;

2)   utrzymanie majątku w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego przeznaczenia.

5.      Sołtys i rada sołecka zapewniają ochronę przekazanego sołectwu mienia. Ochrona mienia może polegać w szczególności na oddaniu - na podstawie umowy - mienia zarządzanego przez sołectwo osobie odpowiedzialnej za przechowanie, za konserwacje i bieżące remonty.

 

Rozdział V

Wybory sołtysa i rady sołeckiej

 

§ 22.                Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Burmistrz Strzelna w terminie między 60 a 30 dniem przed upływem ich kadencji z zastrzeżeniem § 20.

§ 23.1.             Burmistrz Strzelna zwołuje zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej, zwane dalej „zebraniem wyborczym” wyznaczając datę, godzinę i miejsce zebrania wyborczego.

2.      Dzień zebrania wyborczego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających powinien przypadać pomiędzy 15 a 30 dniem od dnia zarządzenia wyborów.

§ 24.                Informację o terminie i miejscu zebrania wyborczego burmistrz podaje do wiadomości mieszkańców sołectwa poprzez wywieszenie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w sołectwie co najmniej 7 dni przed dniem wyborów.

§ 25.                Niezwłocznie po wydaniu przez Burmistrza Strzelna zarządzenia ustalającego termin i miejsce zebrania wyborczego ustala się liczbę osób uprawnionych do głosowania na podstawie stałego spisu wyborców.

§ 26.1.             Zebranie wyborcze otwiera i prowadzi - do czasu wyboru na przewodniczącego uprawnionego mieszkańca - Burmistrz Strzelna lub osoba przez niego upoważniona, który stwierdza ważność zebrania wyborczego oraz zarządza wybór jego przewodniczącego.

2.      Przebieg zebrania wyborczego protokołuje pracownik Urzędu Miejskiego.

§ 27.1.             Zebranie wyborcze ustala porządek obrad, w którym przewiduje się między innymi:

1)   sprawozdanie ustępującego sołtysa i rady sołeckiej z działalności za okres kadencji;

2)   podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej;

3)   podjęcie uchwały o wyborze sołtysa;

4)   podjęcie uchwały o wyborze rady sołeckiej.

2.      W wyborach uzupełniających w porządku obrad ujmuje się między innymi uchwałę bądź uchwały
o wyborze odpowiednio sołtysa, członka lub członków rady sołeckiej.

 

§ 28.1.             Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2.      Zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie.

3.      Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

4.      W przypadku uzyskania największej, równej liczby ważnie oddanych głosów przez więcej niż jednego kandydata na sołtysa, przeprowadza się drugie głosowanie ograniczając liczbę kandydatów do tych, którzy uzyskali największą równą liczbę głosów. Powyższą procedurę powtarza się do momentu wyłonienia osoby, która uzyskała największą liczbę ważnie oddanych głosów.

5.      Jeżeli więcej niż jeden z kandydatów do rady sołeckiej uzyska równą liczbę ważnie oddanych głosów,
a liczba miejsc w radzie pozostałych do obsadzenia jest mniejsza niż liczba tych kandydatów, przeprowadza się drugie głosowanie ograniczając je do tych kandydatów. Procedurę powtarza się do momentu wyłonienia pełnego składu rady.

 

§ 29.1.             Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2.      Do zadań komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przygotowanie kart do głosowania, ustalenie i podanie do wiadomości zebranym sposobu głosowania, przeprowadzenie głosowania, ustalenie wyników głosowania, sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

3.      Komisja skrutacyjna wydaje karty do głosowania uprawnionym mieszkańcom sołectwa.

4.      W razie wątpliwości co do tożsamości lub uprawnienia do udziału w głosowaniu komisja skrutacyjna rozstrzyga je w oparciu o przedłożony przez zainteresowaną osobę dokument tożsamości.

5.      Po ogłoszeniu wyników wyborów przewodniczący zebrania wyborczego podaje do wiadomości zebranym treść podjętych uchwał o wyborze.

6.      Spis wyborców, karty do głosowania wykorzystane i niewykorzystane, protokoły komisji skrutacyjnej oraz inne dokumenty z wyborów komisja przekazuje Burmistrzowi Strzelna niezwłocznie po zakończeniu wyborów.

 

§ 30.1.             W ciągu 7 dni od daty wyborów sołtysa i rady sołeckiej, uprawniony mieszkaniec sołectwa może wnieść protest przeciwko ważności wyborów.

2.      Protest wnosi się na piśmie do Burmistrza Strzelna.

3.      Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.

4.      Protest wniesiony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

§ 31.1.             Burmistrz Strzelna rozpatruje protest w ciągu 15 dni po upływie terminu do wnoszenia protestów.

2.      Burmistrz Strzelna rozpoznając protest rozstrzyga o ważności wyborów.

3.      W przypadku orzeczenia o nieważności wyborów Burmistrz Strzelna wyznacza termin i zakres ponownych wyborów.

4.      Do ponownych wyborów stosuje się odpowiednio przepisy od § 27 do § 32.

 

§ 32.1.             Nowo wybrany sołtys i członkowie rady sołeckiej otrzymują zaświadczenie o wyborze.

2.      Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 wydaje Burmistrz Strzelna.

 

Rozdział VI

Nadzór i kontrola

 

§ 33.1.             Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz Strzelna na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

 

§ 34.1.             Organy gminy oraz osoby przez nie upoważnione uprawnione są do kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanego sołectwu mienia oraz jego stanu technicznego.

2.      Rada Miejska w każdym czasie może cofnąć sołectwu zarząd przekazanego mienia komunalnego, jeżeli sołectwo korzysta z niego niezgodnie z wymogami prawidłowej gospodarki (nie prowadzi remontów, doprowadza do dewastacji, nie sprawuje w sposób należyty zarządu i nadzoru oraz nie wywiązuje się
z zobowiązań wynikających z posiadanego mienia) albo przekracza swoje uprawnienia w zakresie rozporządzania mieniem.

§ 35.                Burmistrz Strzelna jeżeli uzna, że uchwały i decyzje organów sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im kompetencji lub są sprzeczne z prawem, wstrzymuje ich realizację lub składa odpowiednie oświadczenie woli albo podejmuje inne niezbędne działania.

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

 

§ 36.                Sołtys zapewnia ochronę i przechowanie dokumentów sołectwa (protokołów zebrań, uchwał, korespondencji, umów i innych) przez okres pięciu lat. Po tym czasie sołtys protokolarnie przekazuje dokumenty Burmistrzowi Strzelna.

§ 37.                Kadencja organów sołectwa trwająca w dniu wejścia w życie niniejszego statutu kończy się z upływem kadencji Rady Miejskiej wybranej w 2002 r.